Fill the Rainbow

posted in: Projekte | 0

Fill the Rainbow

Ky projekt u financua nga Bashkimi Evropian dhe u zbatua nga Shoqata Fyouture dhe Qendra Rinore Pa Kufij. Behet fjale per një shkëmbim të te rinjve në Itali, në Biella, midis Shqipërisë dhe Italisë me 16-23 qershor 2015. 20 të rinj të moshës mes 13 dhe 14 vjeç për të punuar në çështjet e mjedisit dhe gjithashtu në lidhje me te qenit pjese e BE-së,  sjellje, rregullat, mundësitë dhe dialogun nderkulturor. Në këtë projekt janë përdorur metoda jo-formale arsimore: punëtori, ide dhe diskutime, lojëra aretuese dhe edukative, prezantime, sfidat dhe shumë më tepër. Përveç kësaj disa metoda më tradicionale janë përdorur si vizitat dhe tryezave të rrumbullakëta. I gjithë aktiviteti është perceptuar si një shkëmbim i ndërsjelltë i situatës së të mësuarit të bazuar në përvojat dhe mendimet e pjesëmarrësve. Pjesëmarrja aktive, puna ne grup dhe të mësuarit janë themelet metodologjike te ketij shkëmbimi.

Fill the Rainbow

Fill the Rainbow

This project is funded by European Union and it is being implemented by Fyouture Association and Youth Center BORDERLESS. Its about a youth exchange in Italy, in Biella, between Albania and Italy from 16th to 23rd June 2015. 20 youngsters aged between 13 and 14 years old to work on environmental issues and also about EU citizenship, as behaviour, rules, opportunities and intercultural dialogue. In the project are used non-formal education methods: workshops, brainstorming and discussions, ice-breaking games, simulations and role plays, presentations, challenges and a lot more. In addition few more traditional methods are used like visits and round tables. The whole activity is perceived as a mutual exchange of learning situation based on participants’ experiences and opinions. Active participation, group and team work & learning are the methodological foundation of the exchange.