Happy birthday Borderless :)

posted in: Activities | 0
Today is our birthday!
In fact this is our official birthday because we really are about 2 years old.
On the day of our birthday we want to invite all of you to know us better, to support us and help us to grow more and more each day!
We want this center because it is a space for young, full of energy, dreams and desires that want a better future for their country.
We have chosen to open our mind ,to learn, to have fun and to be empowered together. We do believe that the mission of our center is to a much greater issue than themselves in; for a sustainable future for which will work continuously.
Hugs by the youth of Youth Center BORDERLESS!Our vision is to turn young people into community leaders and carriers of sustainable development.
Our mission is to develop initiatives that aim to strengthen the role of young people in the society and thus support the sustainable development of the community.

The fields of our action are:
•Environment. Promoting sustainable development, by protecting the environment, preserving natural resources, biodiversity, and the values of the ecosystem.
Society. Supporting groups, community organizations, and other organized forms of civil society that represent the youth and serve to the purpose of sustainable development. Fostering active participation of young people in social, cultural, educational and sports issues.
•Social inclusion. Stimulating young people of the marginalized areas and integrating them in the process of social and economic development. Assisting gender equality by actively involving women in decision making and society. Expertise. Offering technical assistance and professional expertise in different fields of sustainable development; designing studies, technological and development projects, sectorial and integrated progress strategies, implement and evaluate different projects related to sustainable development.
•Youth Education. Offering opportunities for formal and informal education by conducting training, programs, workshops, professional practice, youth exchange, conferences, competitions and youth camps in national and international level.
Youth Employment. Facilitating youth employment. Favoring young volunteer initiatives in community. Up-holding green innovative youth entrepreneurship in order to improve the prosperity of the community. Encouraging eco-tourism and alternative tourism.
•Decision making. Building capacities of young people, for a constructive lobbing and influencing decision makers in order to improve the services and policies for the better interest of the community. Supporting young people in the integration process towards the European Union.
Find out who will be in BORDERLESS team for 2015 smile emoticon
http://www.youthcenterborderless.org/?page_id=9http://www.youthcenterborderless.org/wp-content/uploads/2015/02/cover.jpg

Sot kemi ditelindjen !
Ne fakt kjo eshte ditelindja jone zyrtare pasi ne te vertete jemi rreth 2 vjec.
Ne diten e ditelindjes sone ju ftojme te gjitheve te na njihni me mire, te na mbeshtesni dhe te na ndihmoni te rritemi dhe me shume.
Ne e duam kete qender se ajo eshte nje hapsire per te rinj plot energji, endrra dhe deshira; qe duan nje te ardhme me te mire per vendin e tyre.
Kemi zgjedhur ti hapim kufinjte e mendjes per te mesuar, per tu zbavitur dhe per tu fuqizuar se bashku. Besojme se misioni i qendres sone eshte per nje ceshtje shume me te madhe sesa vete ne,per nje te ardhme te qendrueshme per te cilen do te punojme vazhdimisht.
Perqafime nga te rinjte e Youth Center BORDERLESS !

______________________________________________________ __________________________________________________
BORDERLESS

Vizioni: Besojmë se të rinjtë me fuqinë e tyre për të ndryshuar mund të zgjidhin sfidat në komunitet duke u shndërruar në modele udhëheqësish në një të ardhme të qëndrueshme.

Misioni ynë: është të zhvillojmë iniciativa për forcimin e rolit të të rinjve në shoqëri dhe për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm në komunitet.

Fushat e veprimtarisë:
• Të promovoj zhvillimin e qëndrueshëm duke ruajtur mjedisin, burimet natyrore, biodiversitetin si dhe vlerat e ekosistemit.
• Të ndihmojë për fuqizimin e grupeve, shoqatave të komunitetit dhe të formave të tjera të shoqërisë civile që përfaqsojnë të rinjtë dhe i shërbejnë zhvillimit të qëndrueshëm.
• Të ofrojë asistencë teknike, ekspertizë profesionale në fusha të ndryshme të zhvillimit të qëndrueshëm. Të hartoj studime, projekte zhvillimi dhe teknologjike, strategji sektoriale dhe te integruara zhvillimi. Të zbatoj dhe të vlerësoj projekte të ndryshme të zhvillimit të qëndrueshëm.
• Të nxis pjesëmarrjen aktive të të rinjve në problemet sociale, kulturore, edukative dhe sportive. Të ofroj mundësi për edukimin formal dhe jo-formal tek duke ofruar trajnime, workshope, praktika profesionale, shkëmbime rinore, konferenca, konkurse dhe kampeve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
• Të ofroj shërbime për punësimin rinor. Të promovoj iniciativa rinore vullnetare në dobi të komunitetit. Të promovojë sipërmarrjet e gjelbërta inovatore rinore që përmirësojnë cilesinë e jetesës ne komunitet. Të promovojë ekoturizmin si dhe turizmin alternativ.
• Të zhvillojë kapacitetet e të rinjve për një lobing konstruktiv dhe të influencojë vendimmarrësit në mënyrë që të përmirësohen politikat dhe shërbimet në interes të komunitetit. Të mbështesi të rinjtë në procesin e integrimit drejt Bashkimit Europian. Të mbështes barazinë gjinore me përfshirjen aktive të femrave në vendimmarrje dhe në jetën shoqërore. Të nxisë dhe të mbështesë të rinjtë e zonave të margjinalizuara, në integrimin e tyre në procesin e zhvillimit ekonomik dhe social.

Per te zbuluar SKUADREN BORDERLESS 2015 ,klikoni linkun :

http://www.youthcenterborderless.org/?page_id=9

Gezuar ditelindjen Youth Center “Borderless”